Αρχική σελίδα » Ψηφιακό υλικό

Ψηφιακό υλικό

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί ένα ακόμα κεντρικό πεδίο δραστηριότητας του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το ΕργΠΕ υποστηρίζει την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με γνώμονα όχι μόνο τη διευκόλυνση της πρόσβασης και διάθεσης του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως την προώθηση της καινοτομίας, της συνεργασίας και της δημιουργικότητας στην παιδαγωγική και τη μάθηση για το περιβάλλον και την αειφορία.

Με σταθερό το πλαίσιο αρχών και στόχων της ΠΕ/ΕΑΑ, το ΕργΠΕ «πειραματίζεται» πάνω στην ανάδειξη της πρόσθετης παιδαγωγικής αξίας από την αξιοποίηση συγκεκριμένων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων για ενδυνάμωση της καλύτερης κατανόησης, αλλά και της κριτικής και δημιουργικής σκέψης εκπαιδευτικών και μαθητών σε έννοιες και ζητήματα ΠΕ και ΕΑΑ.