Αρχική σελίδα » Συνέδρια » Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια

 • Τρίγκατζη, Ά. (2023, 16-17 Σεπτεμβρίου). Η αξιοποίηση της Προφορικής Ιστορίας ως επιστημονικής διαδικασίας και ως παιδαγωγικής μεθόδου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση [Προφορική ανακοίνωση]. 5η Επιστημονική Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων-Διδακτορισσών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών-Φοιτητριών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (πρόγραμμα, σ. 6).
 • Τρίγκατζη, Ά. (2023, 27 Μαΐου). Αξιοποίηση της προφορικής ιστορίας ως επιστημονικής διαδικασίας και ως παιδαγωγικής μεθόδου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση [Προφορική ανακοίνωση]. 1η Επιστημονική Συνάντηση Υποψήφιων Διδακτόρων/Διδακτορισσών Παι.Τ.Δ.Ε. Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. (πρόγραμμα, σ. 3).
 • Δασκολιά, Μ. & Γρίλλια, Ν. (2023, 10-11 Απριλίου). Προσεγγίζοντας την κλιματική εκπαίδευση μέσα από τις ιστορίες των εκπαιδευτικών. Πρόταση για ένα μετασχηματιστικό πλαίσιο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών [Προφορική ανακοίνωση]. 2ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση του ΕΚΠΑ με θέμα «Η συμβολή του ΕΚΠΑ στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής». Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα (video).
 • Δασκολιά, Μ. & Εξάρχου, Λ. (2023, 10-11 Απριλίου). Παιδαγωγικές προσεγγίσεις βασισμένες στην τέχνη στο πλαίσιο μιας μουσειακής κλιματικής εκπαίδευσης [Προφορική ανακοίνωση]. 2ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση του ΕΚΠΑ με θέμα «Η συμβολή του ΕΚΠΑ στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής». Ε.Κ.Π.Α.,  Αθήνα (video).
 • Τρίγκατζη, Ά. & Δασκολιά, Μ. (2023, 10-11 Απριλίου). Περιβαλλοντική Προφορική Ιστορία και Επιστήμη των Πολιτών. Μια πρόταση διεπιστημονικής προσέγγισης σε ένα σχολικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή [Προφορική ανακοίνωση]. 2ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση του ΕΚΠΑ με θέμα «Η συμβολή του ΕΚΠΑ στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής». Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα (video).
 • Δασκαλάκη, Ζ., Δασκολιά, Μ., Γκότζος, Δ. (2022, 16-18 Σεπτεμβρίου). Με το Παρατηρητήριο Πολιτών Pl@ntNet στον Εθνικό Κήπο. Υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού σεναρίου στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Επιστήμης των Πολιτών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [Προφορική ανακοίνωση]. 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ), Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας - Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική Επιστημονική Ένωση ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (τόμος πρακτικών, σσ. 209-218, πρόγραμμα, σ. 12).
 • Δασκολιά, Μ. & Κυνηγός, Χ. (2022, 15-17 Ιουνίου).  Η κλιματική αλλαγή ως «πρόκληση» στον διεπιστημονικό σχεδιασμό εκπαιδευτικών πόρων [Προφορική ανακοίνωση]. 1ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση του ΕΚΠΑ με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής». Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα (τόμος περιλήψεων, σ. 117, video).
 • Δασκολιά, Μ. (2022, 15-17 Ιουνίου).  Η εκπαίδευση για την κλιματική κρίση στα ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών των Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Μια εμπειρική έρευνα αποτύπωσης του μαθησιακού προφίλ και των εκπαιδευτικών αναγκών προπτυχιακών φοιτητών Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας [Προφορική ανακοίνωση]. 1ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση του ΕΚΠΑ με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής». Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα (τόμος περιλήψεων, σσ. 118-119, video).
 • Δασκολιά, Μ. & Εξάρχου, Λ. (2022, 15-17 Ιουνίου).  Ποιος ο ρόλος των μουσείων απέναντι στην κλιματική κρίση; Σχεδιασμός έρευνας για επικοινωνιακές και εκπαιδευτικές δράσεις ελληνικών μουσείων με θέμα την κλιματική αλλαγή [Προφορική ανακοίνωση]. 1ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση του ΕΚΠΑ με θέμα «Η συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: από τη διεπιστημονική έρευνα και εκπαίδευση στην παροχή επιστημονικής γνώσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής». Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα (τόμος περιλήψεων, σσ. 128-129, video).
 • Τρίγκατζη, Ά., & Δασκολιά, Μ. (2022, 13-15 Μαΐου). Περιβαλλοντική Προφορική Ιστορία: μια νέα προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (τόμος περιλήψεων, σσ. 34-35).
 • Χουλιαρά, Κ. & Δασκολιά, Μ. (2022, 13-15 Μαΐου). Διερευνώντας την περιβαλλοντική εμπειρία παιδιών προσχολικής ηλικίας στο πάρκο του σχολείου τους. Μια αφηγηματική προσέγγιση εκπαιδευτικής έρευνας. [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (τόμος περιλήψεων, σσ. 249-250).
 • Παππά, Μ. & Δασκολιά, Μ. (2022, 13-15 Μαΐου). Προς μια παιδαγωγική των συναρμογών: η περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφορία ως «σχεσιακή εκπαιδευτική πράξη» και «οικολογία εν κινήσει» [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (τόμος περιλήψεων, σσ. 427-428).
 • Δασκαλάκη, Μ. & Δασκολιά, Μ. (2022, 13-15 Μαΐου). Τα παιδιά ως σχολιαστές και συν-δημιουργοί ψηφιακών παιχνιδιών για το περιβάλλον και την αειφορία [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (τόμος περιλήψεων, σσ. 469-470).
 • Δασκολιά, Μ., Τρίγκατζη, Ά., Παππά, Μ., Δασκαλάκη, Ζ., & Γκότζος, Δ. (2022, 13-15 Μαΐου). Συνεργατικός σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων με στόχο την ένταξη της Επιστήμης των Πολιτών στη σχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: μεθοδολογία και αποτελέσματα της έρευνας αξιολόγησης [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα (τόμος περιλήψεων, σσ. 471-473).
 • Δασκολιά, Μ. & Γκότζος, Δ. (2022, 26 Φεβρουαρίου). Επιστήμη των Πολιτών και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μια ιστορία καινοτομίας για τον πραγματικό κόσμο [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο REAL WORLD – REAL EDUCATION. Εκπαιδευτήρια Δούκα, Αθήνα.
 • Δασκαλάκη, Ζ., Παππά, Μ. & Τρίγκατζη, Ά. (2022, 26 Φεβρουαρίου). Εργαλεία για εκπαιδευτικούς: Σενάρια για σχολικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο REAL WORLD – REAL EDUCATION. Εκπαιδευτήρια Δούκα, Αθήνα.
 • Δασκολιά, Μ. (2020, 11-13 Σεπτεμβρίου). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας για την Κλιματική Αλλαγή. Προκλήσεις και επισημάνσεις με βάση την έρευνα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία [Προσκεκλημένη εισήγηση]. 8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πάτρα (διαδικτυακά). ISBN 978-960-86120-8-2  (τόμος πρακτικών, σσ. 45-54).
 • Παππά, Μ. & Δασκολιά, Μ. (2020, 11-13 Σεπτεμβρίου). Πρωτογενείς εμπειρίες παιδιών στη φύση και παιδαγωγικές συναντήσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην εποχή του Ανθρωπόκαινου [Προφορική ανακοίνωση]. 8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πάτρα (διαδικτυακά). ISBN 978-960-86120-8-2  (τόμος πρακτικών, σσ. 259-265).
 • Τρίγκατζη, Ά. & Δασκολιά, Μ. (2020, 11-13 Σεπτεμβρίου). Ανιχνεύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της Προφορικής Ιστορίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία [Προφορική ανακοίνωση]. 8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πάτρα (διαδικτυακά). ISBN 978-960-86120-8-2  (τόμος πρακτικών, σσ. 266-271).
 • Δασκολιά, Μ., Κακαρούχα, Π. & Γρίλλια, Ν., & (2020, 11-13 Σεπτεμβρίου). Επιστήμη των Πολιτών, Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Νέφος Επιστήμης και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Έργο COS4CLOUD [Προφορική ανακοίνωση]. 8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πάτρα (διαδικτυακά). ISBN 978-960-86120-8-2  (τόμος πρακτικών, σσ. 574-579).
 • Δασκολιά, Μ. & Δασκαλάκη, Ζ. (2020, 11-13 Σεπτεμβρίου). Δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών για το περιβάλλον και την αειφορία. Σε αναζήτηση μια πρώτης  θεωρητικής και εμπειρικής βάσης [Προφορική ανακοίνωση]. 8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πάτρα (διαδικτυακά). ISBN 978-960-86120-8-2  (τόμος πρακτικών, σσ. 680-685).
 • Γρίλλια, Ν. & Δασκολιά, Μ. (2020, 11-13 Σεπτεμβρίου). Εξετάζοντας τον αναστοχαστικό και ενδυναμωτικό χαρακτήρα μιας αφηγηματικής εκπαιδευτικής έρευνας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση [Προφορική ανακοίνωση]. 8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πάτρα (διαδικτυακά). ISBN 978-960-86120-8-2  (τόμος πρακτικών, σσ. 753-759).
 • Νταή, Α. & Δασκολιά, Μ. (2020, 11-13 Σεπτεμβρίου). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την έννοια της ‘αειφορίας’. Μια αφηγηματική προσέγγιση [Προφορική ανακοίνωση]. 8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της κλιματικής αλλαγής». Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πάτρα (διαδικτυακά). ISBN 978-960-86120-8-2  (τόμος πρακτικών, σσ. 915-922).
 • Γρίλλια, Π.Μ. & Δασκολιά, Μ. (2017, 21-23 Απριλίου). Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μια αφηγηματική έρευνα [Αναρτημένη ανακοίνωση]. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία». Αθήνα. ISSN 2529-0924 / ISBN 978-618-83186-0-1 (τόμος πρακτικών,  σσ. 970-976).
 • Δασκολιά, Μ. (2016, 4-5 Νοεμβρίου). Αναζητώντας τη «δημιουργικότητα» στη διδασκαλία και τη μάθηση. Από τη θεωρία στην έρευνα και την πράξη [Προφορική ανακοίνωση]. Επιστημονική Διημερίδα «Η δημιουργική στροφή στην εκπαίδευση. Αφετηρίες, Δυνατότητες και Περιορισμοί». ΠΜΣ «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. (πρόγραμμα, σ. 2).
 • Ιωακειμίδου, Β., Δασκολιά, Μ., & Κυνηγός, Χ. (2016, 23-25 Σεπτεμβρίου). Ανάπτυξη δημιουργικών αφηγημάτων σε ψηφιακό υλικό που εμπλέκουν μαθηματικά και περιβαλλοντική εκπαίδευση [Προφορική ανακοίνωση]. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6 (τόμος πρακτικών, σσ. 377-385).
 • Kolovou, A. & Daskolia, M. (2016, 23-25 September). A socio-technical environment affording social creativity in the design of digital education resources for Math and Environmental Education [Προφορική ανακοίνωση]. 10th Pan-Hellenic and International Conference “ICT in Education”. HAICTE, University of Ioannina. Ioannina. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6 (τόμος πρακτικών, σσ. 427-434).
 • Βλαχοστέργιου, Κ., Δασκολιά, Μ., & Κυνηγός, Χ. (2016, 23-25 Σεπτεμβρίου). Διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση [Προφορική ανακοίνωση]. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα. ISSN 2529-0916, ISBN 978-960-88359-8-6 (τόμος πρακτικών, σσ. 617-625).
 • Ταγκαλάκη, Α., Βασιλείου, Ε., & Δασκολιά, Μ. (2016, 5-6 Νοεμβρίου). Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ. [Προφορική ανακοίνωση]. Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. και της Καινοτομίας». Νέος Παιδαγωγός, Αθήνα. ISBN: 978-618-82301-1-8  (τόμος πρακτικών, σσ. 2066-2079).
 • Κολοβού, Α., Περισσυνάκη, Ε., Γαβριλάκης, Κ. & Δασκολιά, Μ. (2015, 4-6 Δεκεμβρίου). Κλιματική αλλαγή: ένα δυναμικό ψηφιακό βιβλίο με στόχο τη στήριξη της μαθηματικής δημιουργικότητας στους μαθητές [Αναρτημένη ανακοίνωση]. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών για τη Διδακτική των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.) με θέμα «Μαθηματικά Με διάκριση και Χωρίς διακρίσεις». Εν.Ε.Δι.Μ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη (τόμος περιλήψεων, σ. 723).
 • Κυνηγός, Χ., Δασκολιά, Μ., Παπαδόπουλος, Ι. & Μακρή, Α. (2015, 4-6 Δεκεμβρίου). Mathematical Creativity Squared: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Μαθηματική Δημιουργικότητα [Αναρτημένη ανακοίνωση]. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών για τη Διδακτική των Μαθηματικών (Εν.Ε.Δι.Μ.) με θέμα «Μαθηματικά Με διάκριση και Χωρίς διακρίσεις». Εν.Ε.Δι.Μ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη (τόμος περιλήψεων, σ. 743-744).
 • Φλώρου, Ρ. & Δασκολιά, Μ. (2015, 8-10 Μαΐου). Κατασκευάζοντας ψηφιακές ιστορίες με θέμα την αειφόρο πόλη: μία πρόταση για την καλλιέργεια της συλλογικής δημιουργικότητας [Προφορική ανακοίνωση]. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία. Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα». Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Βόλος (πρόγραμμα, σ. 13).
 • Κοντιζά, Κ. & Δασκολιά, Μ. (2015, 8-10 Μαΐου). Δημόσια παιδαγωγική και διαδικτυακή περιβαλλοντική επικοινωνία. Αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καμπάνιας «Καλύτερη Ζωή» του WWF-Ελλάς [Προφορική ανακοίνωση]. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφορία. Αλλάζοντας στάσεις και συμπεριφορές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνα, σχολικά δίκτυα, δράσεις και δραστηριότητες στην Ελλάδα». Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Βόλος (πρόγραμμα, σ. 13).
 • Δασκολιά, Μ., Πλιώτα, Μ. & Γρίλλια, Π.Μ. (2012, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου). Διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: περιβαλλοντικά προσανατολισμένη ιστιοπλοϊκή εκπαίδευση στο Αιγαίο [Προφορική ανακοίνωση]. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» [CD]. Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη (πρακτικά).
 • Δασκολιά, Μ. & Κοντιζά, Κ. (2012, 30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου). Η θεωρία της ελαστικής ανθεκτικότητας των κοινωνικο-οικολογικών ζητημάτων και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την αειφορία: ανιχνεύοντας εκλεκτικές συγγένειες [Προφορική ανακοίνωση]. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. Η εμπειρία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος» [CD]. Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη (πρακτικά).
 • Κυνηγός, Χ., Δασκολιά, Μ., Σμυρναίου, Ρ., Ψυχάρης, Γ., Γιαννούτσου, Ν., Λάτση, Μ., Μουστάκη, Φ., Ζάντζος, Γ. & Ξένος, Μ. (2011, 6-8 Μαΐου). Μαστορεύοντας με Λογισμικά Διερευνητικής Μάθησης [Προφορική ανακοίνωση].  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με θέμα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη».  Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε,  Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος», Εκπαιδευτική Πύλη Εκπαιδευτικών Ν. Αιγαίου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Σύρος), Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων. Σύρος (πρόγραμμα, σ. 13).
 • Δασκολιά, Μ. & Γρίλλια, Π.Μ. (2010, 26-28 Νοεμβρίου). Σημαντικές Εμπειρίες Ζωής και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αναλύοντας τη σχέση μέσα από την Προοπτική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη [Προφορική ανακοίνωση]. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ιωάννινα (πρακτικά).
 • Δήμος, Α. & Δασκολιά, Μ. (2010, 26-28 Νοεμβρίου). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Δημιουργική Σκέψη. Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών για τις έννοιες και τη μεταξύ τους σχέση [Προφορική ανακοίνωση]. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ιωάννινα (πρακτικά).
 • Γούναρη, Ν., Δασκολιά, Μ. & Κυνηγός, Χ. (2009, 15-17 Οκτωβρίου). Κατανοώντας το Ενεργειακό Ζήτημα. Μια εκπαιδευτική εφαρμογή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη χρήση ενός διερευνητικού λογισμικού [Προφορική ανακοίνωση]. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Κλιματική Αλλαγή, Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Αναζητώντας λύσεις για το ελληνικό περιβάλλον». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη (πρόγραμμα, σ. 9).
 • Δασκολιά, Μ., Κυνηγός, Χ. & Γούναρη, Ν. (2008, 25-28 Σεπτεμβρίου). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ψηφιακές Τεχνολογίες: Αξιοποίηση διερευνητικού λογισμικού στη διδακτική προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού ζητήματος [Προφορική ανακοίνωση]. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση». Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΕΤΠΕ. Λεμεσός (τόμος πρακτικών, σσ. 317-324).
 • Γούναρη, Ν., Δασκολιά, Μ., Κυνηγός, Χ. & Φλογαΐτη, Ε. (2008, 14-17 Μαρτίου). Ατμοσφαιρική ρύπανση και καταστροφή των μνημείων: δημιουργία σχεδίου εκπαιδευτικής δραστηριότητας με την αξιοποίηση διερευνητικού λογισμικού για τη διδασκαλία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [Προφορική ανακοίνωση]. 3ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας. Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη (πρόγραμμα, ενότητα 11).
 • Δασκολιά, Μ., Παπαγεωργίου, Ε., Γαβριλάκης, Κ. & Φλογαΐτη, Ε. (2007, 29-30 Σεπτεμβρίου). Αντιλήψεις Νηπιαγωγών για τα αίτια και τις συνέπειες του περιβαλλοντικού ζητήματος της τρύπας του όζοντος [Προφορική ανακοίνωση]. Συνέδριο με θέμα «Η Προσχολική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές  Πρακτικές». ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θεσσαλονίκη (τόμος πρακτικών, σσ. 146-154).
 • Λιαράκου, Γ., Μπαζίγου, Κ., Φλογαΐτη, Ε. & Δασκολιά, Μ. (2006, 15-17 Δεκεμβρίου). Αντιλήψεις Νηπιαγωγών για το Περιβάλλον και τα Περιβαλλοντικά Προβλήματα [Προφορική ανακοίνωση]. 2ο Συνέδριο με θέμα «Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΥΠ.Ε.Π.Θ. Αθήνα (τόμος πρακτικών, σσ. 393-402).
 • Δασκολιά, Μ., Λιαράκου, Γ. & Βατικιώτου, Β. (2006, 24-26 Νοεμβρίου). Διερεύνηση του εννοιολογικού πεδίου εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για το περιβαλλοντικό ζήτημα του φαινομένου του θερμοκηπίου [Προφορική ανακοίνωση]. Ε΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Θεσσαλονίκη.
 • Βατικιώτου, Β., Δασκολιά, Μ. & Φλογαΐτη, Ε. (2005, 1-3 Απριλίου). Διερεύνηση των αντιλήψεων των Νηπιαγωγών σχετικά με τον προσωπικό τους ρόλο στην πρόκληση και αντιμετώπιση του ‘φαινομένου του θερμοκηπίου’ [Προφορική ανακοίνωση]. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Αθήνα (τόμος περιλήψεων, σ. 24).
 • Παπαγεωργίου, Ε., Δασκολιά, Μ. & Φλογαΐτη, Ε. (2005, 1-3 Απριλίου). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για το βαθμό ενημέρωσης και τον τρόπο προσωπικής τους εμπλοκής στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της ‘τρύπας του όζοντος’ [Προφορική ανακοίνωση]. 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Πανεπιστήμιο Πειραιά. Αθήνα (τόμος περιλήψεων, σ. 39).
 • Δασκολιά, Μ. (2003, 21-24 Μαΐου). Η πρόληψη ατυχημάτων στο εργασιακό περιβάλλον. Διερευνώντας τις νοητικές αναπαραστάσεις ομάδων εργαζομένων σε σχέση με την προσωπική τους ευθύνη και την ευθύνη άλλων σε θέματα ασφάλειας [Προφορική ανακοίνωση]. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ρόδος (τόμος περιλήψεων, σ. 126).
 • Δασκολιά, Μ. (2003, 21-24 Μαΐου). Προσδοκίες των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση από την επιμόρφωση [Προφορική ανακοίνωση]. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ρόδος (τόμος περιλήψεων, σ. 133).
 • Δασκολιά, Μ. (2002, 7-9 Νοεμβρίου). Ποιοτική διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [Προφορική ανακοίνωση]. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Φιλοσοφική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α., Αθήνα (ηλεκτρονικά πρακτικά).
 • Δασκολιά, Μ. (2002). Το σχολείο παράγοντας διασφάλισης προϋποθέσεων για ένα βιώσιμο μέλλον. Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [Προφορική ανακοίνωση]. Διημερίδα με θέμα «Το Σχολείο στην Τρίτη Χιλιετία». Δημοσιεύματα Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα (περίληψη).
 • Δασκολιά, Μ. (2001, 8-10 Νοεμβρίου). Η χρήση του Διαδικτύου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Δυνατότητες και κίνδυνοι στην εποχή της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης [Προφορική ανακοίνωση]. 10ο Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδεία και Παγκοσμιοποίηση». Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος. Ναύπλιο (ηλεκτρονικά πρακτικά).
 • Δασκολιά, Μ. (2001, 10-13 Μαΐου). Απαιτούμενες διαστάσεις του ρόλου του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα. Αξιοποιώντας την πρόταση και την εμπειρία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ο δάσκαλος του 21ου Αιώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης. Αλεξανδρούπολη (πρακτικά, σσ. 262-271).
 • Δασκολιά, Μ. (2000, 2-4 Νοεμβρίου). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διερεύνηση της ύπαρξης αναγκών στους εκπαιδευτικούς και προσδιορισμός των προτεραιοτήτων τους [Προφορική ανακοίνωση]. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» (πρόγραμμα, σ. 9).
 • Δασκολιά, Μ.-Κ. (2000, 6-8 Οκτωβρίου). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις βασικές γνώσεις και ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτει ένας εκπαιδευτικός στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση [Προφορική ανακοίνωση]. Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης του 21ου Αιώνα. Προοπτικές και Δυνατότητες». Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Λάρισα (πρόγραμμα, σ. 8).
 • Δασκολιά, Μ. (1999, 8-10 Οκτωβρίου). Μία προσέγγιση της Αξιολόγησης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του ερμηνευτικού επιστημολογικού παραδείγματος: αναζήτηση θεωρητικής βάσης και παρουσίαση εμπειρικής διερεύνησης [Προφορική ανακοίνωση]. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Αξιολόγηση και Στρατηγική για το μέλλον της ΠΕ». Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (τόμος πρακτικών, σσ. 21-23).
 • Δασκολιά, Μ. & Βασιλοπούλου, Μ. (1999, 8-10 Οκτωβρίου). Αναγκαιότητα και αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων ΠΕ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης: η περίπτωση των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα [Αναρτημένη ανακοίνωση]. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με θέμα «Αξιολόγηση και Στρατηγική για το μέλλον της ΠΕ». Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (τόμος πρακτικών, σσ. 203-205).
 • Δασκολιά, Μ. (1999, 8-10 Οκτωβρίου). Η Περιβαλλοντική Αγωγή στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης της Οικογένειας: αναγκαιότητα, αρχές και δυνατότητες μιας γόνιμης σύζευξης [Προφορική ανακοίνωση]. Πανελλήνιο Πανεπιστημιακό Συνέδριο «Σχολές Γονέων: Επιστημονική Παρέμβαση στη Στήριξη και Εκπαίδευση της Οικογένειας. Εμπειρίες – Προοπτικές». Τμήμα Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Αθηνών - Επιστημονική Επιτροπή Σχολών Γονέων. Αθήνα.