Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις » Βιβλία-Μονογραφίες

Βιβλία-Μονογραφίες

  • Δασκολιά, Μ. (2023) (Επιμ). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία και Επιστήμη των Πολιτών. Ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά παρατηρητήρια πολιτών στη σχολική πρακτική. Εκδόσεις Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Merchant, C. (2023). Η Ανθρωπόκαινος εποχή και οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Από την κλιματική αλλαγή σε μια νέα εποχή αειφορίας. Επιστημονική επιμέλεια – Εισαγωγή: Μαρία Δασκολιά. Μετάφραση: Νεκτάριος Καλαϊτζής. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg. [Πρωτότυπη έκδοση: Merchant, C. (2020). The Anthopocene and the Humanities. From climate change to a new age of sustainability. New Haven and London: Yale University Press.] 
  • Γαβριλάκης, Κ., Δασκολιά, Μ.-Κ., Δημητρίου, Α. & Λιαράκου, Γ. (2023) (Επιμ.). Σύγχρονες διαστάσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Ειδικός θεματικός τόμος αφιερωμένος στην Ομότιμη Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Περιοδική Έκδοση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία», 5(1). Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.), σελ. 233. 
  • Δασκολιά, Μ. (2008). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή. Σειρά: Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, τόμος 107. Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αθήνα, σελ. 582.
  • Δασκολιά, Μ. (2005). Θεωρία και πράξη στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι προσωπικές θεωρίες των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 227.